سرورپارس

جداول قیمت گذاری با دکمه

پایه
پایه
$ 199 بدون مالیات
16 گیگ
3 گیگ فضا
5.2-inch
پشتیبانی رایگان
ملت وب
پرمیوم
اضافی
$ 260 بدون مالیات
32 گیگ
4 گیگ فضا
5.2-inch
پشتیبانی رایگان
ملت وب
ویژه
فول
$ 360 بدون مالیات
128 گیگ
4 گیگ فضا
5.2-inch
پشتیبانی رایگان
ملت وب
سرورپارس

جدول قیمت سبک مقدماتی

پایه
$ 199 بدون مالیات
16 گیگ
3 گیگ فضا
5.2-inch
پشتیبانی رایگان
ملت وب
پرمیوم
برتر
$ 260 بدون مالیات
32 گیگ
4 گیگ فضا
5.2-inch
پشتیبانی رایگان
ملت وب
ویژه
بهترین
$ 360 بدون مالیات
128 گیگ
4 گیگ فضا
5.2-inch
پشتیبانی رایگان
ملت وب
سرورپارس

جدول قیمت با افزودن دکمه سبد خرید

پایه
جدید
$ 199 بدون مالیات
16 گیگ
3 گیگ فضا
5.2-inch
پشتیبانی رایگان
ملت وب
پرمیوم
BASE
$ 260 بدون مالیات
32 گیگ
4 گیگ فضا
5.2-inch
پشتیبانی رایگان
ملت وب
ویژه
اضافی
$ 360 بدون مالیات
128 گیگ
4 گیگ فضا
5.2-inch
پشتیبانی رایگان
ملت وب
Extra ویژه
فول
$ 360 بدون مالیات
256 گیگ
5 گیگ فضا
6-inch
Helio X30 processor
30.16 megapixel